groepen
nieuws
team
team

Archief Blog

School

Kenmerken van ons onderwijs

De taak van de leerkracht verandert. In plaats van een leidende rol wordt deze steeds meer begeleider van het leerproces. Hoe meer een leerling aan kan, des te groter wordt de begeleidende rol t.o.v. dat kind. Hierdoor komt tijd vrij om kinderen te helpen, die juist meer leiding nodig hebben. Daarnaast hechten we veel waarde aan eigenaarschap bij leerlingen. Als team bekwamen we ons hier in met behulp van een trainer.

Groep 1 en 2 werken volgens de beginselen van ontwikkelingsgericht onderwijs. Kinderen krijgen de gelegenheid zich te ontwikkelen op een spelende, ontdekkende manier, waarbij het onderwijsaanbod aansluit op de volgende fase in de ontwikkeling van de kinderen. De ontwikkeling van de kinderen wordt nauwgezet gevolgd door middel van het het Digikeuzebord.

In groep 3 worden de instrumentele vaardigheden, zoals lezen, taal en schrijven aangeleerd.  We willen hierbij zoveel mogelijk aansluiten bij de ontwikkelingsbehoeften van de leerlingen.  Voor de rekenlessen van groep 3 is de bestaande rekenmethode losgelaten en zelf een eigen werkwijze ontwikkeld. Dit is gedaan m.b.v. allerlei rekenbronnen. De lessen zijn spelenderwijs en doelgericht. De overgang naar groep 3 is hierdoor minder groot. De rekendoelen van groep 3 worden aangeleerd door gebruik te maken van het handelingsmodel (protocol ERWD): van informeel- naar uiteindelijk formeel handelen. Het eerste half jaar werken de leerlingen niet in werkboeken. Automatiseren van de oefenstof wordt gedaan via bewegingsactiviteiten. Zodoende krijgt het rekenen een speels karakter, wat past bij deze jonge doelgroep. Deze ontwikkelde methode is bekroond met de Drentse Onderwijsprijs 2019. Ook op de andere leergebieden wordt spelenderwijs gewerkt en met behulp van het Digikeuzebord.

In groep 4 t/m 8 worden de lesmethoden voor de verschillende vakgebieden gevolgd.

Om tegemoet te komen aan niveau- en tempoverschil zit er in de lessen basisstof en keuzewerk voor wie snel klaar is of meer aan kan. Het kan voorkomen dat een kind een handelingsplan heeft of een eigen leerlijn volgt.

Instructie en verwerking kunnen klassikaal, in groepjes of individueel gegeven worden.

Toetsen worden klassikaal gemaakt, waarbij elk kind zelfstandig de opdrachten maakt.

Werken met iPads

Vanaf groep 3 heeft ieder leerling de beschikking over een eigen iPad. De iPads worden op verschillende manieren ingezet.

  • Lesmethode:

In de bovenbouw werken wij voor een aantal vakken met digitale lesmethoden op de iPad. De leerlingen hebben hierbij hun eigen account en werken adaptief. De leerkracht kan het werk van de leerlingen op zijn/haar computer volgen.

  • Interactieve apps:

We gebruiken verschillende apps om de lessen interactiever te maken. Met behulp van Kahoot en Prowise kunnen we informatie snel tijdens de les met elkaar en met het digibord delen.

  • Adaptieve onderwijs-apps:

We maken gebruik van Squla en Gynzy om de leerlingen op hun eigen niveau met allerlei vakgebieden te laten werken.

  • Informatie verzamelen en presenteren:

Vanaf de bovenbouw worden de iPads ook gebruikt om informatie te verzamelen voor werkstukken en voor het verwerken van deze informatie in Office365. Daarnaast wordt de camerafunctie gebruikt om filmpjes en foto’s te maken voor diverse vakgebieden. We kiezen er dan ook bewust voor om de toegang tot de internetbrowser en camera niet te blokkeren.

Contact

De Holtenhoek
Holtenweg 5
9481 CN Vries
Tel.: 0592 - 54 16 44
cbsdeholtenhoek@conod.nl

facebookTwitterYouTube